Księgarnia Budowlana WACETOB

BUDOWNICTWO

Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

Wydawca: POLCEN
Wydanie: 2008 r.
Autor: Andrzej Boczkowski
 

gallery

W poradniku zawarto podstawowe informacje techniczne dotyczące m.in.: zasad lub sposobów przyłączania instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach, przewodów i sposobów ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających, instalacji zasilających odbiory administracyjne, obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, instalacji telekomunikacyjnych, ochrony przeciwporażeniowej, zasad wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych, modernizacji instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym, użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych, ochrony odgromowej budynków.
Książka jest przeznaczona dla elektryków i elektroinstalatorów. Mogą z niej korzystać także studenci wydziałów elektrycznych i uczniowie techników o profilu elektrycznym oraz osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Cennym uzupełnieniem są też wybrane akty prawne. Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.
Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach obciąża: dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych, właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia, użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących wyposażenie lokalu. Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej: raz w roku - sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, raz na 5 lat - badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych. Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana badaniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom.


Spis treści:
Od wydawcy
1. Wprowadzenie
2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach
3.1. Zasady ogólne
3.2. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe (miejscowe)
3.3. Uziomy
3.4. Systemy instalacji elektrycznych
3.5. Prowadzenie instalacji elektrycznych
3.6. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji
3.7. Połączenia przewodów elektrycznych
3.8. Oznaczanie żył kabli i przewodów kolorami
3.9. Instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym
3.9.1. Prowadzenie instalacji elektrycznych wewnątrz ścian i przegród budowlanych
3.9.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych po wierzchu ścian i przegród budowlanych
3.9.3. Prowadzenie instalacji elektrycznych w meblach

4. Przewody i sposoby ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających
5. Instalacje zasilające odbiory administracyjne
6. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych w mieszkaniach
7. Instalacje telekomunikacyjne

8. Ochrona przeciwporażeniowa
8.1. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
8.1.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
8.1.2. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
8.1.3. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
8.1.4. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
8.2. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe
9. Zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych
10. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym

11. Użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych
11.1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
11.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
11.3. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
11.4. Pomiar rezystancji uziomu
11.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania
11.5.1. Układ sieci TN
11.5.2. Układ sieci TT
11.5.3. Układ sieci IT
11.6. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
11.7. Wzory protokołów z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznych
11.7.1. Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznych
11.7.2. Tablica l badania odbiorcze - oględziny
11.7.3. Tablica II badania odbiorcze - pomiary i próby
11.7.4. Wzory protokołów z pomiarów w instalacjach elektrycznych

12. Ochrona odgromowa budynków
12.1. Kryteria stosowania ochrony odgromowej wg PN-86/E-05003/01
12.1.1. Podział obiektów budowlanych na kategorie zagrożenia
12.1.2. Rodzaje ochrony odgromowej
12.1.3. Wybór rodzaju ochrony
12.1.3.1. Ochrona podstawowa
12.1.3.2. Ochrona obostrzona
12.1.3.3. Ochrona w wykonaniu specjalnym
12.1.4. Obiekty budowlane nie wymagające ochrony
12.1.5. Określenie wskaźnika zagrożenia piorunowego
12.2. Klasyfikacja obiektów oraz wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych wg PN-IEC 61024-1-1
12.2.1. Klasyfikacja obiektów
12.2.2. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
12.2.2.1. Akceptowana częstość A/c wyładowań piorunowych
12.2.2.2. Spodziewana częstość Nd bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających w obiekt
12.2.2.3. Procedura wyboru urządzenia piorunochronnego
12.3. Wymagania ogólne dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych
12.3.1. Ochrona zewnętrzna obiektów
12.3.1.1. Części składowe urządzenia piorunochronnego
12.3.1.2. Zwody
12.3.1.3. Strefa ochronna zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich wyznaczana metodą kąta ochronnego
12.3.1.4. Zwody poziome niskie i podwyższone
12.3.1.5. Przewody odprowadzające
12.3.1.6. Układy uziemień
12.3.2. Ochrona wewnętrzna obiektów
12.4. Prace montażowe przy łączeniu naturalnych części urządzenia piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi
12.5. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie
12.5.1. Zwody poziome niskie i podwyższone nieizolowane
12.5.2. Zwody pionowe nieizolowane
12.6. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających
12.7. Wykonywanie uziomów
12.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego
12.9. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego
12.10. Częściowe i końcowe odbiory robót

Literatura, normy, ustawy i rozporządzenia związane z instalacjami elektrycznymi
Wykaz przepisów ZAP wg stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2008 r.

cena brutto: 62,00 PLNcena netto: 59,05 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.
 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania